I. Objednání pobytu 

Objekt si zákazník může rezervovat telefonicky, písemně nebo e-mailem, a to maximálně tři pracovní dny před nástupem pobytu. V této lhůtě musí objednavatel odeslat objednávku pobytu. Minimální počet dnů pobytu jsou 3 dny. Objednavatel je povinen seznámit se s podmínkami pronájmu a odesláním objednávky bere tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi, a to i jménem spolucestujících osob.


II. Platební podmínky:

Objednavatel obratem (nejdéle do tří pracovních dnů) po odeslání objednávky obdrží „Potvrzení objednávky - výzvu k zaplacení“. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a objednavatelem nabývá platnosti úhradou zálohy nebo celé platby. Při objednání služeb ve lhůtě kratší než 50 dnů před nástupem se platí celá částka za pronájem najednou. Ve lhůtě delší než 50 dnů před nástupem lze platbu rozdělit na dvě stejné části tak, aby první část byla uhrazena do týdne po potvrzení objednávky a druhá část nejpozději 30 dnů před nástupem. Platby se provádí bezhotovostně.


III. Zrušení objednávky, storno poplatky:

  1. Objednavatel má právo objednávku zrušit. Musí tak učinit výhradně ověřitelným způsobem. Zrušení objednávky nastává okamžikem doručení pronajímateli. 
  2. Objednavatel může požadovat, aby místo něj nastoupila na ubytování třetí osoba, zároveň ručí za splnění všech povinností touto třetí osobou. 
  3. Při zrušení objednaného ubytování má pronajímatel právo účtovat objednavateli stornopoplatky a to: 
  4. do 31 dnů před nástupem …0% z celkové ceny pobytu 
  5. od 30 do 11 dnů před nástupem …30% z celkové ceny pobytu 
  6. od 10 do 4 dnů před nástupem …80% z celkové ceny pobytu 
  7. od 3 dnů a méně před nástupem …100% z celkové ceny pobytu 
  8. Vyúčtování a vrácení zaplacené částky snížené o stornopoplatky provede pronajímatel do 30 dnů od doručení oznámení o stornu. Změna termínu je možná bezplatně po dohodě s pronajímatelem a to pouze v případě volné ubytovací kapacity.


IV. Zahájení a ukončení pronájmu:

Objednavatel je povinen dodržet sjednaný termín nástupu a čas mezi 15.00 a 16.00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den ukončení pobytu do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak). Pronajímatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky. Maximální počet ubytovaných osob v pronajímané chatě je 4. Případné návštěvy je třeba dohodnout s pronajímatelem.


V. Kauce:

Pronajímatel má právo vyžádat si od zákazníka při nástupu na pobyt složení kauce 1.000,-Kč za účelem vinkulace finančních prostředků pro případ poškození, zcizení zařízení objektu. Kauce je vratná při řádném ukončení pobytu bez poškození zařízení a nemovitosti. Objednavatel je povinen, v případě způsobení škody pronajímateli, mu tuto uhradit na místě v hotovosti a to doplatkem v případě, že škoda převyšuje částku složené kauce.


VI. Povinnosti objednavatele:

Objednavatel je v průběhu pronájmu povinen dodržovat pořádek a čistotu v chatě i jejím okolí a zachovávat noční klid (v době od 22:00 hod. do 07:00 hod). Sebou nutno přivézt přezůvky na chatu. Voda je čerpána z vlastních zdrojů, objednavatel je povinen s vodou nakládat hodpodárně. Při odjezdu objednavatel předává chatu a terasu uklizenou, ložní prádlo svlečené na postelích. V případě, že se vyskytnou v objektu závady, je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele ke zjednání nápravy.


V prostorách chaty není povolen pobyt s domácím zvířetem, je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ a rozdělávání ohně na chatě. V případě, že dojde k porušení těchto povinností, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pronájmu bez nároku na vrácení jakékoliv částky.


VII. Všeobecná ustanovení

Uhrazením zálohy nebo celé ceny za pronájem bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.